InterBKP 2.0 – ekspansja Bydgoskiego Klastra Przemysłowego na rynki międzynarodowe

Cel projektu to wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw będących członkami Bydgoskiego Klastra Przemysłowego w wyniku realizacji kompleksowych usług wspierających wprowadzenie, wzmocnienie i zwiększenie widoczności oferty klastra i jego Członków na rynkach zagranicznych oraz działań, które zostaną podjęte w zakresie aktywizacji firm w obszarze B+R+I i rozwoju współpracy międzynarodowej (obejmujących m.in. wymianę wiedzy i tworzenie międzynarodowej sieci kontaktów).

Okres realizacji projektu: 1.12.2018 – 30.11.2021

Budżet projektu: 3 093 669,28 zł 

Dofinansowanie ze środków UE: 1 865 265,64 zł

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.