InterBKP 3.0 – ekspansja Bydgoskiego Klastra Przemysłowego na rynki międzynarodowe

Celem realizacji projektu jest wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw, członków Bydgoskiego Klastra Przemysłowego, który nastąpi w wyniku realizacji kompleksowych usług, w tym doradczych, wspierających wprowadzenie, wzmocnienie i zwiększenie widoczności oferty klastra i jego Członków na rynkach zagranicznych. W ramach projektu zorganizowany zostanie udział w 20 imprezach targowych, w których uczestniczyć będzie 17 Członków Klastra. W projekcie zostaną również podjęte działania w zakresie aktywizacji firm w obszarze B+R+I i rozwoju współpracy międzynarodowej, w tym wymiany wiedzy i tworzeniu międzynarodowej sieci kontaktów. Rezultatami projektu będą m.in. zwiększenie przychodów przedsiębiorstw z eksportu, wzrost zatrudnienia, podpisanie nowych zagranicznych kontraktów handlowych, nawiązanie współpracy z nowymi partnerami, w tym jednostkami B+R, a także wzrost integracji i zacieśnienie współpracy między członkami Klastra.

Okres realizacji projektu: 1.12.2020 – 31.12.2023

Budżet projektu: 4 129 784,78 zł

Dofinansowanie ze środków UE: 2 471 000,39 zł.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.