InterBKP – ekspansja Bydgoskiego Klastra Przemysłowego na rynki międzynarodowe

Celem projektu jest internacjonalizacja Bydgoskiego Klastra Przemysłowego i jego członków w wyniku realizacji kompleksowych usług wspierających wprowadzenie, wzmocnienie i zwiększenie widoczności oferty klastra na rynkach zagranicznych, a także działań związanych z aktywizacją firm w obszarze internacjonalizacji i współpracą międzynarodową, w tym wymianą wiedzy i tworzeniem międzynarodowej sieci kontaktów.

Okres realizacji projektu: 1.09.2017 – 31.08.2019

Budżet projektu: 1 917 814 zł

Dofinansowanie ze środków UE: 1 134 390 zł

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.