LIDERZY EKSPORTU

LIDERZY EKSPORTU – ekspansja członków Bydgoskiego Klastra Przemysłowego na rynki międzynarodowe

Cel projektu to internacjonalizacja Członków Bydgoskiego Klastra Przemysłowego poprzez udział w targach o charakterze międzynarodowym zarówno w charakterze wystawców jak i zwiedzających. W projekcie bierze udział 13 przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Okres realizacji projektu: 1.01.2016-31.12.2019

Budżet projektu: 6 205 686,25 zł

Dofinansowanie ze środków UE: 4 385 954,39 zł

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.5. Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynaradawiania przedsiębiorstw.