Stowarzyszenie Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa stosując zasadę rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej w zakresie usługi organizacji konferencji w ramach projektu pn. „InnoBKP – opracowanie i wprowadzenie do oferty Bydgoskiego Klastra Przemysłowego nowych usług” z programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych.

Ofertę cenową z zapisem: USŁUGA ORGANIZACJI KONFERENCJI należy złożyć do dnia 06.11.2023 r. do godziny 12:00.

Załączniki:

Rozeznanie rynku

Załącznik nr 1 do rozeznania rynku