Dane kontaktowe:

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy
ul. Toruńska 147
85-880 Bydgoszcz
+48 52 360 43 00
sekretariat@pup.bydgoszcz.pl
www.bydgoszcz.praca.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy przeciwdziała bezrobociu realizując zadania na rzecz promocji zatrudnienia w Bydgoszczy i w powiecie bydgoskim poprzez:

• pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego i PFRON w zakresie aktywizacji lokalnego rynku pracy i rozwoju przedsiębiorczości,

• rejestrowanie osób bezrobotnych, którym wypłaca zasiłki i inne świadczenia z tytułu bezrobocia oraz udziela finansowej pomocy w samozatrudnieniu lub w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, informację zawodową i pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy w ramach Klubu Pracy,

• udzielanie pomocy poprzez pośrednictwo pracy oraz organizację subsydiowanych form zatrudnienia – staże, przygotowanie zawodowe, prace interwencyjne, roboty publiczne, doposażenie lub wyposażenie stanowisk pracy, zatrudnienie wspierane, prace społecznie użyteczne, organizację szkoleń lub potrzeby pracodawcy.