Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Klauzula informacyjna RODO:

Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa w świetle przepisów prawnych jest administratorem danych osobowych członków Klastra będących osobami fizycznymi (Członkowie Zwyczajni) oraz osób fizycznych będących przedstawicielami jednostek organizacyjnych (Członków Wspierających). Tym samym, odpowiadamy za wykorzystanie Pani/-Pana danych w sposób bezpieczny, zgodny z przepisami prawa.

1. Dane teleadresowe administratora danych osobowych

Dane teleadresowe administratora danych osobowych: Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa, ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 85 – 862 Bydgoszcz.

Klaster nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

2. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Członków Klastra

Celem oraz podstawą przetwarzania Pani/-Pana danych osobowych jest: 

2.1 realizacja celów statutowych Klastra (art. 6 ust. 1 lit. C RODO w zw. z § 6 Statutu Klastra);

2.2 realizacja obowiązków podatkowych i rachunkowych związanych z członkostwem w Klastrze (art. 6 ust. 1 lit. C RODO);

2.3 ustalenie i dochodzenie roszczeń w związku z członkostwem w Klastrze, tj. usprawiedliwiony interes (art. 6 ust. 1 lit. C i F RODO);

Klaster nie podejmuje w oparciu o dane zautomatyzowanych decyzji, jak również ich nie profiluje.

3. Dane, które należy nam podać oraz ich źródło

Dane przetwarzane przez Klaster należą do podstawowych danych identyfikacyjnych i teleadresowych (kontaktowych), a także obejmują dane wskazane w deklaracji przystąpienia do Klastra. Dane zostały nam udostępnione bezpośrednio. Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019, poz. 713).

4. Przekazywanie Państwa danych innym podmiotom

Pani/-Pana dane w razie potrzeby mogą być przekazane:

4.1 podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

4.1.1 obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,

4.1.2 podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową, ochrony osób i mienia.

4.2 innym administratorom danych przetwarzającym Pani/-Pana dane we własnym imieniu:

4.2.1 podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

4.2.2 bankom prowadzącym działalność płatniczą, 

4.2.3 towarzystwom ubezpieczeniowym w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia NNW,

4.2.4 partnerom biznesowym zlecającym Klastrowi organizację spotkań biznesowych,

4.2.5 podmiotom realizującym misje gospodarcze we współpracy z Klastrem,

4.2.6 jednostkom naukowo badawczym oraz centrom badawczo – rozwojowym,

4.2.7 pozostałym członkom Klastra,  innym klastrom oraz uczelniom i szkołom,

5. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacjom międzynarodowym

Pani/-Pana dane w razie potrzeby mogą być przekazane poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), jeżeli będzie to konieczne do realizacji celów przetwarzania określonych w punkcie 2.1, a także jeżeli będzie to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie Członka lub z Członkiem, którego dane dotyczą, między Klastrem a inną osobą fizyczną lub prawną, bądź organizacją międzynarodową, które zamieszkują lub mają siedzibę poza EOG. 

6. Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres członkostwa w Klastrze, a następnie przez okres wymagany przez przepisy prawa regulujące wytwarzanie poszczególnych kategorii dokumentów, w tym m. in. przepisy rachunkowo – podatkowe oraz Prawo o stowarzyszeniach, a także przez okres niezbędny do prawidłowego funkcjonowania Klastra.

7. Przysługujące Państwu uprawnienia

Może Pan/-Pani złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

• sprostowanie (poprawienie) danych,

• usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie,

• ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku),

• dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych),

• przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO),

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie stwierdzenia, że przetwarzanie Pani/-Pana danych narusza RODO,

Z tych praw może Pani/-Pan skorzystać, składając wniosek pod adresem bkp@klaster.bydgoszcz.pl lub dzwoniąc pod numer Klastra (numery są dostępne na http://www.klaster.bydgoszcz.pl/strona,kontakt#middle).

Aby mieć pewność, że jest Pan/-Pani uprawniona do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Panią/-Pana uwierzytelnić.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

8. Prawo sprzeciwu

W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Pani/-Pana danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że istnieją:

• ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub

• podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.