Sieci współpracy

Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa jest członkiem sześciu międzynarodowych sieci: MERGEurope Lightweight Innovation Network, European Lightweight Cluster Alliance (ELCA), INMOLDNET, European Composites, Plastics and Polymer Processing Platform (ECP4) i DIH2:

Od 2016 r. BKP jest członkiem konsorcjum MERGEurope Lightweight Innovation Network (www.tu-chemnitz.de/MERGE/InternationalProjects/MERGEurope) zrzeszającego klastry i jednostki B+R z Czech, Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Holandii i Polski. 

W 2018 r. powołane zostało europejskie konsorcjum European Lightweight Cluster Alliance – ELCA (www.elcanetwork.eu), które zrzesza klastry, jednostki B+R oraz organizacje branżowe. BKP jest jednym z członków założycieli. Celem działalności konsorcjum jest stworzenie partnerstwa na skalę europejską na rzecz rozwoju i zastosowania tworzyw polimerowych (struktur lekkich) poprzez koordynowanie współpracy pomiędzy różnymi jednostkami. W ramach grupy prowadzone są działania badawcze, biznesowe, edukacyjne i promocyjne.

Międzynarodowa sieć współpracy INMOLDNET (www.inmoldnet.de) łączy polski i niemiecki know-how w celu opracowania i produkcji wysokiej jakości komponentów w wydajny sposób. Rozwiązania są dostosowane i  wdrażane bezpośrednio u odbiorcy, co skutkuje zwiększeniem innowacyjności Europejskich zakładów produkcyjnych. Zakres tematyczny projektu obejmuje: inteligentne rozwiązania dla wysoce sfunkcjonalizowanych produktów z tworzyw sztucznych; nowe, wysoce sfunkcjonalizowane komponenty hybrydowe; specjalna technologia formowania wtryskowego; narzędzia do uczenia się i tworzenia sieci. Sieć INMOLDNET łączy know-how pięciu polskich i 18 niemieckich partnerów badawczych i branżowych w następujących obszarach kompetencji:

  • • projektowanie komponentów,

  • • planowanie i symulacja procesów,

  • • technologia montażu i łączenia,

  • • produkcja narzędzi i form,

  • • budowa instalacji,,

  • • technologia napędu i sterowania,

  • • wytwarzanie i produkcja,

  • • czujniki i siłowniki,

  • • IT, Digital Twins, Przemysł 4.0,

  • • zapewnienie jakości,

  • • recykling, zarządzanie zasobami.

Sieć koordynowana jest po stronie niemieckiej przez Cetex Institut gGmbH, a po stronie polskiej przez Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolinę Narzędziową.

Od lipca 2021 r.  BKP jest członkiem sieci European Composites, Plastics and Polymer Processing Platform – ECP4 (www.ecp4.eu/). To oparta na przemyśle współpraca 26 kluczowych europejskich instytucji badawczych, klastrów oraz organizacji zajmujących się przetwórstwem tworzyw sztucznych i kompozytów z 13 krajów UE. Nasz Klaster jest jedyną organizacją w Polsce, która jest Członkiem ECP4. Jej najważniejsze cele to: zapewnienie współpracy między instytucjami badawczymi i przemysłem na szczeblu europejskim; ułatwienie dostępu europejskiego przemysłu tworzyw sztucznych do programów badawczych UE; rozpowszechnianie informacji na temat nowych technologii i ich znaczenia dla przetwórców tworzyw sztucznych i przemysłu kompozytów. Członkostwo w sieci ułatwia dostęp europejskiego przemysłu tworzyw sztucznych do programów badawczo-rozwojowych UE, umożliwiając MŚP wprowadzanie innowacji, zdobywanie/podnoszenie konkurencyjności i realizację zrównoważonych celów.

 W 2022 roku Klaster przystąpił do DIH² (www.dih-squared.eu). To projekt finansowany przez UE w ramach programu Horyzont 2020, którego celem jest stworzenie trwałej sieci Digital Innovation Hubs (DIH), która będzie wspierać lokalny przemysł produkcyjny, zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa, we wdrażaniu najnowszych technologii z zakresu robotyki i sztucznej inteligencji. Obecnie sieć liczy już ponad 50 członków reprezentujących wiele krajów europejskich. W ramach całego projektu wybrane zostaną co najmniej 132 organizacje, które dołączą do DIH² i otrzymają dofinansowanie na działania związane z członkostwem w sieci. Jako członek DIH² BKP zyskał dostęp do wiedzy z zaawansowanych technologii w dziedzinie robotyki i sztucznej inteligencji dla przemysłu wytwórczego, do szerokiej społeczności DIH² zapewniającej wsparcie, wiedzę fachową, technologię i usługi związane z najnowszymi technologiami, do europejskich możliwości finansowania oraz możliwość udziału w tworzeniu dokumentów politycznych dotyczących tych zagadnień w skali europejskiej.

Od lipca 2023 roku należymy do prestiżowej organizacji międzynarodowej International Special Tooling and Machining Association – ISTMA World (www.istma.org). Jest to międzynarodowe stowarzyszenie reprezentujące stowarzyszenia zajmujące się narzędziami specjalnymi i obróbką skrawaniem na całym świecie. Łącznie stowarzyszenia członkowskie ISTMA reprezentują ponad 8000 firm i ponad 120 miliardów dolarów rocznej sprzedaży. ISTMA World jest odpowiedzialna za centralną koordynację i organizację wszystkich międzynarodowych działań. Misją organizacji jest pomaganie krajowym stowarzyszeniom branżowym i ich firmom członkowskim w osiągnięciu sukcesu biznesowego w globalnej gospodarce poprzez rzecznictwo, tworzenie sieci kontaktów, informacje, programy i usługi.

Ponadto Klaster współpracuje z wieloma klastrami, m.in. z Belgii, Bułgarii, Czech, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Węgier oraz Włoch. Działania Klastra mające na celu rozwój współpracy z partnerami zagranicznymi obejmują wyjazdy na targi, misje gospodarcze, wizyty studyjne oraz projekty międzynarodowe.

Sieci współpracy